ד"ר ירון ריסין | מומחה לכירורגיה פלסטית ואסתטית | מנתח מוז

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר (Terms of Use)

 

תנאים אלו מנוסחים בדרך כלל בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונה לגברים ונשים כאחד.

השימוש באתר כפוף לתנאים לשאלות ולתשובות המפורטות בדף זה להלן. חשוב להקפיד ולעיין בתנאי השימוש וזאת כיוון שעצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים להלן.

מהו האתר של "ניתוחי מוז" בבעלות ד"ר ירון ריסין? 

האתר מציג בפניך מידע כללי על השירותים אשר מציע ד"רירון ריסין בתחום הניתוחים בשיטת המוז (להלן: "ניתוחי מוז").

למי מיועד האתר?

אתר "ניתוחי מוז"מזמין את כל מי שחפץ לצפות באתר לגלוש בו וללמוד מן ההיצע הקיים בו.

מי אחראי למידע, לתכנים ולשירותים הניתנים והמופיעים באתר? 

במסגרת הביקור באתר תיחשף למידע ותכנים שונים הניתנים לך ע"י "ניתוחי מוז". מקורו של מידע כאמור יכול שייכתב על ידי ד"ר ירון ריסין וצוותו ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה הינו מצדדים שלישיים, "ניתוחי מוז" אינו יכול לערוב לאמינות ולדיוק המידע כאמור, לפיכך לא תוכל לבוא ל"ניתוחי מוז"י בכל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באמצעות אתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים.
יובהר בזאת כי, הינך פוטר בזאת את ד"ר ירון ריסין, עובדיו, והפועלים מכוחו, בשמו ומטעמו, מכל אחריות כמפורט להלן. הינך מצהיר כי ידוע לך כי בשל אופי התכנים המופיעים באתר אתה עלול להיתקל בתכנים הנושאים אופי של המלצות ו/או עצות ו/או חדשות רפואיות והינך מסכים לכך שלא תהא לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי "ניתוחי מוז" בקשר לכך.
בשים לב לאמור לעיל הינך פוטר בזה את אתר "ניתוחי מוז", מנהליו, עובדיו, והפועלים מכוחו, בשמו ומטעמו מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בתוכנו של המידע ולכל אובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע.
"ניתוחי מוז" רשאי לשנות או להפסיק שירותים, להימנע מלהוסיף שירותים חדשים או להחליף מעת לעת וכראות עיניו את המידע ו/או התכנים הנמסרים על ידו באתר.

מי אחראי למידע ולתכנים הניתנים באתר באמצעות קישורים – Links?

במסגרת הביקור באתר אתה עשוי למצוא הפניות לאתרים ומקורות שונים ברשת האינטרנט בהם תוכל לקבל שירותי מידע שונים ("האתרים המקושרים"). בעת הפניה לאתרים המקושרים אתה עשוי להתבקש להירשם, למסור את פרטיך וכד'. הליך הרישום ומסירת הפרטים כמו גם התוכן והמידע באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים ולא תוכל לבוא ל"ניתוחי מוז" בכל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים אלו. "ניתוחי מוז" אינו מתחייב כי כל הקישורים לאתרים המקושרים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר פעיל. כמן כן, "ניתוחי מוז" אינו מתחייב כי הקישור יפעל באופן מהיר ושבכל זמן נתון יתבצע הקישור כמבוקש. "ניתוחי מוז" רשאי לשנות את מגוון האתרים המקושרים באתר והוא רשאי להפסיק ולפרסם קישורים קיימים ולהימנע מלהוסיף קישורים חדשים והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

מהן החובות החלות על המשתמש באתר? 

בעצם צפייתך ופעילותך באתר הינך:

 • מסכים לכל האמור במסמך זה.
 • מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של "ניתוחי מוז", אשר מפורטת בהמשך, והשימוש אותו יעשה בפרטים הנמסרים על ידך באתר ו/או בדפוסי השימוש שלך באתר.
 • מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את "ניתוחי מוז"מכל אחריות בעניין זה.
 • מסכים כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים בו ו/או באמצעותו.
 • מתחייב לא להשתמש באתר ו/או בשירותים הנמצאים בו כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם למסמך זה .
 • מתחייב לא להשתמש באתר באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים.
 • מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של אתר "ניתוחי מוז" על פי כל דין, במקרים בהם הנהלת האתר תחשוש כי השימוש שלך באתר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, יהא "ניתוחי מוז" רשאי להתחקות אחר השימוש אותו תעשה באתר, למנוע ממך גישה לאתר, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותך באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של "ניתוחי מוז", כי הינם נפגעים מפעילותך המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר "ניתוחי מוז" ימצא לנכון.

"ניתוחי מוז" יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסרת במסגרת ביקורך ו/או פעילותך באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר על ידי התחקות אחר פעילותך באתר (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

 • לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שהמרכז הרפואי ו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו באתר לך באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המבקרים באתר.
 • על מנת ליידע אותך בדבר שירותים שונים העשויים לעניין אותך והמוצעים על ידי "ניתוחי מוז" ו/או על ידי צדדים שלישיים או  כתגובה לשאלות או בעיות הקשורות למצבך הרפואי. במקרה זה "ניתוחי מוז" יהיה רשאי להביא לידיעתך מידע כאמור: לכתובת מגוריך או לכתובת אחרת, לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידך, לצג הטלפון הסלולארי שלך באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון, לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון קווי/הנייד שברשותך, ככל שכל הפרטים הנ"ל יימסרו על ידך בזמן ביקורך באתר.
 • ליצירת קשר עמך במקרה הצורך.
 • לצורך תחזוקת האתר.
 • לצורך מעקב אחר הפעילות שלך באתר בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.
 • אם תבקש להפסיק לקבל מידע כלשהו מ"ניתוחי מוז" בנוגע לשירותי האתר כמפורט לעיל, תוכל לפנות בכל עת ל"ניתוחי מוז" ואנו נשתדל להענות לפנייתך.
 • "ניתוחי מוז" יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידך בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. "ניתוחי מוז" שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות. עדכונים כאלו יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון.

אבטחת מידע 

"ניתוחי מוז" ינקוט את כל הצעדים הסבירים ואף יותר מכך לאבטחת המידע הנמסר על ידך, עם זאת "ניתוחי מוז" אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך "ניתוחי מוז" לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתו.

מהי עלות השימוש באתר?

בגין הצפייה ו/או הגלישה באתר, "ניתוחי מוז" אינו גובה כל תשלום. במידה ו"ניתוחי מוז" יחליט על גביית תשלום כלשהו בגין שירותים כלשהם באתר תפורסם הודעה נפרדת ומיוחדת על כך באתר.

מהי אחריותו של "ניתוחי מוז" לגבי האתר?

האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו וכן המידע והתכנים אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ומועמדים לרשותך כמו שהם (as is). השימוש באתר יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה. אין "ניתוחי מוז" מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או במכללא ביחס:

 • למידע ולחומר המצוי באתר, וזאת למעט למידע ולתכנים המתייחסים ל"ניתוחי מוז"ומפורסמים באתר על ידו
 • לחומר למידע ולפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר
 • לנזק אשר נגרם או עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, עקב פגם או תקלה בתוכנה ו/או בחומרה ו/או ברשת הבזק המשמשות את האתר או את הגישה אליו
 • לנזק, הפסד או אובדן אחר אשר עילתם, במישרין או בעקיפין שימוש ו/או הסתמכות על המידע והתכנים הנמצאים באתר ו/או הניתנים על ידי ספקי מידע ותוכן המופיעים באתר ו/או נמצאים באתרים המקושרים לאתר הכל כמפורט במסמך תנאי שירות זה לעיל.

"ניתוחי מוז" לא יהא אחראי במקרה בו לא תוכל לעשות שימוש באתר ו/או לקבל מידע ו/או תכנים הקיימים בו כתוצאה מכשל בחומרה ו/או בתוכנה ו/או מעילות אחרות למיניהן אשר אינן בשליטת "ניתוחי מוז".

במקרים בהם "ניתוחי מוז" יביא לידיעתך מידע על ו/או שירותים הנמכרים על ידי צדדים שלישיים, "ניתוחי מוז" לא ישא באחריות לתוכן דברי הדואר המסחריים ו/או המסרים האחרים שישוגרו אליך ו/או לכל עסקה שתבוצע בעקבות קבלת דברי דואר ו/או מסרים אלו. כל תלונה, תביעה ו/או דרישה בעניינים אלה יופנו על ידיך אך ורק לגורמים הרלוונטים.
לפיכך, בביצוע פעילותך באתר ובהסתמכות על כל תוכן ו/או מידע ו/או שרות המופיעים בו ו/או מקושרים אליו הינך מקבל על עצמך את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיך הנובעות ו/או מסתמכות על פעילותך באתר ו/או על כל תוכן ו/או מידע ו/או שרות המופיעים בו ו/או מקושרים אליו.

מהי אחריות "ניתוחי מוז" לגבי העברת המידע והתוכן באמצעות רשת האינטרנט? 

האתר כמו גם המידע והשירותים המצויים בו נשענים על רשת האינטרנט אשר הינה ציבורית. לפיכך "ניתוחי מוז" אינו מתחייבת ששירותי האתר יהיו זמינים בכל עת, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות ויהיו חסינים מפני חדירה בלתי מורשית, הפרעות בקווי ומערכות תקשורת, שימוש אסור של גורמים שלישיים וכיוב'.
לפיכך לא תוכל לבוא בכל טענה כלפי "ניתוחי מוז" ביחס לאובדן, הפסד או נזק, אם תחול טעות ו/או תקלה ו/או כשל בציפייה ו/או בפעילות שלך באתר ככל שטעויות/תקלות אלו נובעות במישרין ו/או בעקיפין מתקלות ו/או כשלים ברשת האינטרנט.

זכויות קניין רוחני 

"ניתוחי מוז" הינו בעל כל זכויות הקניין הרוחני בעיצובו של האתר למעט חלקים באתר שבהם "ניתוחי מוז" הינו מורשה על פי רשיון ו/או הסכם לעיצובם וכך גם בכל: תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, פרסומת וחומר אחר המצוי באתר. אין להעתיק ו/או להפיץ ברבים ו/או להעביר לצדדים שלישיים, ו/או לשכתב, ו/או לשנות ו/או לבצע הנדסה חוזרת לכל הנ"ל ללא קבלת אישור מפורש ובכתב מ"ניתוחי מוז". כל השמות ו/או סימני המסחר באתר, כמו גם שם האתר, הם קניינה של "ניתוחי מוז" בלבד, או במידה שפורסמו מטעמם של צדדים שלישיים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. הינך מתחייב לא לעשות שימוש בכל שם ו/או סימן הקיימים באתר ללא קבלת הסכמת צדדים שלישיים רלבנטים, לפי העניין, בכתב ומראש.

האם "ניתוחי מוז" ישנה את האתר או יפסיק את פעולתו?

"ניתוחי מוז" יהא רשאי לשנות את מבנה האתר: מראהו, היקפו וזמינותו וכן את התכנים והשירותים המסופקים באתר והכל ללא הודעה מראש. "ניתוחי מוז" יהא רשאי להפסיק את פעולתו של האתר ו/או מתן שירותים דרכו באופן זמני או סופי והכל ללא הודעה מראש. אתה לא תוכל לבוא ל"ניתוחי מוז" בכל טענה ו/או דרישה הנובעת משינויו של האתר ו/או הפסקת פעילותו כאמור.

דין ומקום שיפוט 

על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.

האם "ניתוחי מוז" ישנה את תנאי השימוש באתר? 

"ניתוחי מוז"יהא רשאי, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש באתר האמורים לעיל ללא כל הודעה מוקדמת ומבלי ליתן כל הודעה מיוחדת על כך באתר. למעט במקרים בהם נקבע בתנאי שימוש אלה אחרת, שינוי כאמור יכנס לתוקפו החל מיום הופיעו בתקנון. מומלץ בפניך לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראות התקנון.

שונות 

 • עצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים לעיל.
 • כל השתהות של "ניתוחי מוז" בקיום זכות המגיעה לו על פי המפורט לעיל, או הימנעותו של "ניתוחי מוז" מעמידה על זכותו כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכות זו.
 • כל הודעה ביחס לאתר תפורסם באתר ותחשב כמתקבלת על ידי המשתמשים באתר מיד עם פרסומה כאמור, למעט אם נאמר מפורשות אחרת בתנאי שימוש אלה.
 • "ניתוחי מוז" רשאי להמחות את זכויותיו לפי מסמך תנאי שימוש זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור באתר.
יצירת קשר

ניתן להשיג אותנו בטלפונים הבאים:

04-8223435

054-4878792

 

או, שילחו  את פרטי הקשר ונחזור אליכם בהקדם. תודה.

 

שם

דואר אלקטרוני

טלפון ליצירת קשר

פוסטים אחרונים